Нашето отношение към Вашите лични данни:

Сайтът www.SGB-iTech.com е собственост на „СЕРЕНИТИ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. „СЕРЕНИТИ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД с данъчен номер BG205806741 е администратор на личните данни, които ни предоставяте и носи отговорност за тях, съгласно приложимия закон за защита на личните данни.
Нашият екип отдава голямо значение на защитата на личните данни и събира и обработва лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство. Целта на настоящата „Политика за поверителност“ е да бъдете информирани как обработваме Вашите данни и какви лични данни бихме събрали за Вас, с каква цел, срок и респ. какви са Вашите права.
Сигурността на данните, които сте ни поверили е много важна за нас. Ето защо ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

Каква информация събираме и защо?

Възможно е да събираме лични данни за Вас, когато използвате Сайта ни или изберете нашите продукти или услуги. В повечето случаи изискваме личните Ви данни за целта на сключване на договор, да спазим законово задължение или да защитим наш законен интерес. В определени случаи обработваме данни въз основа на Ваше съгласие.
В зависимост от услугите, които ползвате, може да събираме и обработваме следната лична информация за Вас:

 • име, фамилия, телефон, електронна поща, организация, в случаите, когато изпращате съобщения, запитвания, коментари, мнения, предложения, адрес за извършване на услуга;
 • име, фамилия, телефон, имейл и CV, когато кандидатствате за свободна работна позиция, обявена на сайта;
 • име,фамилия, телефон, електронна поща, адрес, ЕГН при издаване на фактура, гаранционна карта, за куриер;
 • име, фамилия, телефон, електронна поща в случаите, при подписване на договор и/или да се попълнят приемо-предавателни протоколи, протоколи за приемане на техника за сервиз, гаранционни карти и/или други;
 • IP адрес, когато разглеждате съдържанието или използвате услуги на сайта;
 • бисквитки за идентифициране на браузъра или устройството, което използвате;

Ние обработваме личните данни, които събираме най-често със следните цели:

 • Идентифицирането Ви, когато бихте искали да получите актуална информация за предлаганите от нас услуги и цени или когато бихте искали да използвате наши услуги;
 • При сключването и изпълнението на договор – изготвяне на договори и други административни или счетоводни документи като сметка или фактура за закупените стоки/услуги; осигуряване на комплексно обслужване и администриране на договора, вкл. по електронен път; за целта на уведомления, свързани с нашите продукти и услуги.
 • При кандидатстване за свободна работна позиция чрез сайта използваме данните ви, за да се запознаем с кандидатурата ви и при интерес да се свържем с вас.
 • При съгласие от Ваша страна – за директен маркетинг за наши продукти и услуги – да получавате периодично рекламни email съобщения или телефонни обаждания, свързани с нови продукти, специални оферти, периодични услуги или друга информация, която смятаме, че ще бъде полезна за Вас;
 • При изпълнение на законово задължение – за целта на задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство; при задължения за предоставяне на информация на всички държавни комисии и регулаторни органи, както и съд; при изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 • Въз основа на наш законен интерес – извършване на видеонаблюдение в нашите търговски обекти;

Как бихме могли да съберем информация за Вас?

Ние получаваме информация за Вас само тогава, когато Вие ни я предоставите доброволно по един от следните начини:

 • По e-mail
 • В телефонен разговор
 • Чрез email бюлетин
 • Онлайн система за поддръжка – чат
 • При посещение в нашия офис

Можем да съберем данни за Вас в следните случаи:

 • Идентифицирането Ви, когато бихте желали да получите повече информация за предлаганите от нас услуги и цени или когато бихте искали да използвате наши услуги;
 • При обработката на Ваше запитване, за да можем да предоставим мна Вас най-доброто обслужване;
 • За да получавате актуална информация, която е пряко свързана със заявените от Вас услуги;
 • За да получавате периодично маркетингови email съобщения или телефонни обаждания, свързани с нови продукти, специални оферти или друга информация, която смятаме, че би била полезна за Вас;
 • За да изразявате мнения относно използвани и предоставяни от нас продукти или услуги;
 • За да изготвяме отчетност и статистики за извършените от нас услуги.

Как се използва Вашата информация:

Ние ценим Вашето доверие и поемаме ангажимент да обработваме Вашите Лични данни справедливо, прозрачно и защитено. Ние изискваме информация от Вас, за да разберем по-добре Вашите нужди и съответно да Ви предоставим по-добро обслужване, но най-вече по следните причини:

 • Предоставяне на актуална информация, пряко свързана с наши услуги, които сте заявили или вече използвате;
 • Запазване на Ваши интереси във връзка с ползването на услуги от нас;
 • Отговаряне на запитвания, включително помощ за решаването на въпроси, възникнали във връзка с Ваши запитвания;
 • Може да използваме информацията, за да подобрим нашите продукти и услуги;
 • Може периодично да Ви изпращаме рекламни email-и, свързани с нови продукти, специални оферти или друга информация, която смятаме, че би Ви била полезна и интересна, като за целта използваме адреса на електронната поща, която сте ни предоставили доброволно;
 • Може да използваме контактната информация, която сте ни предоставили, за да се свържем с Вас относно провеждани от нас маркетингови изследвания или напомняния за периодична услуга. Ние може да използваме информацията, за да персонализираме сайта според Вашите интереси;
 • За предоставяне на услугите, които сте заявили, включително и за обработване на поръчките Ви, както и за да изпълняваме задълженията си, възникнали от уговорените ангажименти между нас съгласно Правилата за ползване на сайта;
 • Възможно е да търсим Вашите мнения или коментари относно предоставяните от нас продукти или услуги;
 • При изготвянето на статистически доклади и други анализи за подобряване на предлаганите от нас услуги;
 • За да Ви информираме за нови и/или регулярни услуги, които считаме, че ще бъдат важни за Вас.

Колко дълго пазим Вашите лични данни:

Ние пазим Вашите лични данни за срокове, съобразени с конкретната бизнес цел или цели, за които е събрана и/или за срока, определен от закона. Данните, които сте предоставили за използване за маркетингови цели, се пазят докато ни уведомите, че не желаете повече да получавате съответната информация от нас. След постигане на целите на обработката на Вашите лични данни, ние ги унищожаваме.
Има случаи, в които по силата на приложими за нашите дейности законови разпоредби или вътрешни правила – сроковете могат да бъдат по-къси или по-дълги като например:

 • Лични данни в счетоводни документи – 10 години;
 • Видео изображения по Регистър „Видеонаблюдение“, се съхраняват от 13 до 16 дни, в зависимост от броя дни в съответния месец, след което се изтриват;

С кого споделяме информацията Ви:

Достъпите до обработвани лични данни са строго регламентирани в зависимост от целите, за които се извършва обработването. Такива достъпи могат да имат:

 • Самите субекти на лични данни – до своите данни;
 • Оторизирани служители на „СЕРЕНИТИ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД според определени роли и длъжностни задължения;
 • Обработващи лични данни от името на „СЕРЕНИТИ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД или трети страни – напр. хостване на наш сайт, приложение за платежни услуги, приложение за имейл маркетингови услуги, друго;
 • Видео изображения се съхраняват от 13 до 16 дни, в зависимост от броя дни в съответния месец;
 • Лица, на които разкриване на данни е предписано в нормативен акт (като органи на МВР, съд, Прокуратура, НОИ, НАП и др.).

Ние не продаваме и по никакъв начин не предоставяме лични данни на никого, извън горно изложеното.

Сигурност

„СЕРЕНИТИ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД взема мерки за защита на личните Ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. Освен това взимаме допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията.

Достъп, корекции и оттегляне:

По всяко време Вие може да поискате от „СЕРЕНИТИ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД да Ви предостави информация за личните данни, които са събрани и съхранява за Вас. Можете също така да изискате „СЕРЕНИТИ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД да коригира, изтрие или актуализира такива лични данни. „СЕРЕНИТИ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД осигурява и Вашето право на възражение и ограничаване на обработването на лични данни, както и правата Ви при автоматизирано взимане на решения.
Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за събиране, съхраняване и използване на Вашите лични данни спрямо „СЕРЕНИТИ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД . Оттеглянето обаче няма да засегне законосъобразно обработените данни до оттеглянето.
Част от правата Ви, като изтриване на данните или възразяване срещу обработването, могат да бъдат ограничени от действащото законодателство.
Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез изрично писмено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Промени в настоящата Политика за защита на личните данни:

Тази процедура за защита на лична информация може да бъде променяна във времето. Такива промени ще влязат в сила незабавно след тяхното оповестяване. Редовното преглеждане на тази страница Ви гарантира, че винаги ще сте наясно каква информация събираме, как и за какви цели „СЕРЕНИТИ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД я използва и при какви обстоятелства (ако настъпят такива) ще я споделяме с други страни.

Ако имате въпроси по отношение защитата на данните, можете да се обърнете към „СЕРЕНИТИ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и нашето Длъжностно лице по защита на данните:

Тел.: +359 882 500 015
Email: office@SGB-iTech.com

Scroll to Top
Scroll to Top